Общи условия за използване на сайта

Уебсайтът се управлява от БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ” с ЕИК:115668661, седалище и адрес на управление гр.София 1527, район „Подуяне“, ул.„Бяло море“, МБАЛ „Царица Йоанна“ – Клиника по ортопедия и травматология, наричан по-долу за краткост „Оператор“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: secretary@bota.bg
Телефон: 0886662042 (Явор Пукалски)

Операторът създава и поддържа уебсайта www.bota.bg и има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път уебсайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта и са валидни до преустановяване използването на уебсайта.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Операторът запазва правото си да предоставя част от съдържанието на Уебсайта единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на Уебсайта. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Оператора.

При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Операторът ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на Уебсайта

ЧЛЕНСТВО

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. В дружеството има редовни, почетни членове и членове-кореспонденти.

Редовен член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос и не е прекратило членството си при някоя от хипотезите на чл.13 от Устава”.

Редовен  член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя  целите  на  сдружението  и   средствата  за  тяхното  постигане   и   е  лекар  или специалист,   който   работи    в   областта   на   ортопедията   и травматологията и сродните й дисциплини, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос и не е прекратило членството си при някоя от хипотезите на Устава на сдружението.

Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Всеки редовен член на сдружението има право:
1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
6. да избира и да бъде избиран като делегат на национални  и международни конгреси и конференции.

Всеки редовен член на сдружението е длъжен:
1. да внася редовно определения членски внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
4. да полага усилия за повишаване равнището на общомедицинските и специалните си знания, да следи постиженията в специалността;
5. да участва активно в дейността на сдружението (клона, секцията), като посещава редовно събранията и изнася пред тях съобщения, доклади и резултати от научните си проучвания и резултати от своята практическа дейност;
6. да бъде образец за морално и професионално поведение.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Членството в „Българската ортопедична и травматологична асоциация“ дава следните привилегии и възможности:
• Преференциални условия за регистрация на събитията (конгреси и конференции) организирани от БОТА
• Автоматично членство в EFORT (European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology)
• Възможности за участия в специализации (fellowship програми) в страната и европа.
• Преференциални условия за регистрация на годишния конгрес на EFORT
• Създаване на мрежа от контакти – утвърдени специалисти в ортопедията и травматологията в България и Европа
• Достъп до e-библиотеката на EFFORT

Специализантите по ортопедия и травматология ползват отстъпка от 50% от таксата за членски внос. Гореизброените привилегии и възможности са достъпни в пълния си размер и без разлики за „спецaлист“ и „специализант“.

В случай на прекратяване на членство e приложима разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Устава на БОТА: „При прекратяване на членството, имуществените отношения между напускащия член и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на напускащия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.“

При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя, съответната сума ще бъда възстановена чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя.

 

ДРУГИ

Операторът си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в уебсайта си.

Промени и допълнения на Общите условия

Операторът си запазва правото да прави промени в Общите условия, да приема и публикува актуализирана или нова версия на Общите условия. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.