устав на БОТА

БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ
„БОЙЧО БОЙЧЕВ”  

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Банско на 27.10.2001 г.,
Променен с решение на Общото събрание от 17.10.2004г.
Променен с решение на Общото събрание от 07.10.2011г.

 1. I . ОБЩИ ПОЛ0ЖЕНИЯ

Статут Чл. 1. (1) БОТА е сдружение с нестопанска цел, представляващо юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

 • Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
 • Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
 • Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ“ в съкращение БСОТ „БОЙЧО БОЙЧЕВ“ (2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвано в документите от кореспонденцията на сдружението. (3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.   Седалище и адрес на управление Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, Столична община – район”Подуяне”, ул. „Бяло море“ № 8, МБАЛ „Царица Йоанна” ЕАД – Клиника по ортопедия и травматология   Срок Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.   Определяне на дейността Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза   Основни цели на сдружението Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

 1. Да работи за напредъка на българската ортопедия и травматология;
 2. Да съдейства за повишаване квалификацията на своите членове;

 

 1. Да оказва научно-методична помощ на здравните органи по организация на ортопедично-травматологичното обслужване на населението;
 2. Да сътрудничи    с   международните   научни    ортопедично-травматологични организации и техните подразделения в други страни.

Средства за постигане на целите на сдружението Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Организира национални и с международно участие конгреси, конференции, симпозиуми, научни заседания, лекции, дискусии и др. в областта на ортопедията и травматологията;
 2. Обсъжда периодично състоянието на научната периодика по специалността, наличието и състоянието на ръководства, монографии и учебници;
 3. Прави предложения за издигане на кандидатури на най-изтъкнатите си членове за избирането им като член-кореспонденти или членове на Българската академия на науките;
 4. Подпомага своите  членове   при участието   им   в   международни   конгреси, конференции, симпозиуми и др.;
 5. Установява връзки с други научно-медицински дружество в страната, както и с дружества и организации от други страни.

 

 1. II . ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. В дружеството има редовни, почетни членове и членове-кореспонденти. (2) Редовен член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос и не е прекратило членството си при някоя от хипотезите на чл.13 от Устава”. (3) Редовен  член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя  целите  на  сдружението  и   средствата  за  тяхното  постигане   и   е  лекар  или специалист,   който   работи    в   областта   на   ортопедията   и травматологията и сродните й дисциплини, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос и не е прекратило членството си при някоя от хипотезите на чл.13 от Устава”.   (4) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.   Чл. 9. Всеки редовен член на сдружението има право:

 1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
 6. да избира и да бъде избиран като делегат на национални и международни конгреси и конференции.

Чл. 10. Всеки редовен член на сдружението е длъжен:

 1. да внася редовно определения членски внос;
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
 4. да полага усилия за повишаване равнището на общомедицинските и специалните си знания, да следи постиженията в специалността;
 5. да участва активно в дейността на сдружението (клона, секцията), като посещава редовно събранията и изнася пред тях съобщения, доклади и резултати от научните си проучвания и резултати от своята практическа дейност;
 6. да бъде образец за морално и професионално поведение.

  Чл. 11. (1) За почетни членове на сдружението могат да се провъзгласят: А/ Български  граждани, които  имат особени  научни  трудове  и  постижения  в областта на ортопедията и травматологията; Б/ Чуждестранни учени, известни със своите постижения в областта на ортопедията и травматологията или които имат решаващи реални заслуги за развитието на българската ортопедия и травматология. (2) Почетните членове се предлагат   и избират от Общото събрание на сдружението. При тържествена обстановка им се връчва грамота за почетно членство. Те се освобождават от членски внос и всички други вноски за участие в прояви, организирани от сдружението.   Придобиване на членство Чл. 12.   Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание, отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание.   Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.   Прекратяване на членство Чл. 13. (1) Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяването на юридическото лице – член на сдружението;
 5. при отпадане.

 

 • При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от общото събрание. В случай па непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
 • Решението за изключване се взема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави понататъшното членство несъвместимо или при доказано по установения ред нарушение на моралния кодекс на медицинските работници.
 • Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Системно неплащане на членски внос е налице, когато дължимия членски внос за годината не е платен до края на първото тримесечие на следващата година. Отпадането се констатира от Управителния съвет по счетоводни документи и се отбелязва изрично в протокола на УС за свикване на годишното Общо събрание. Лице с отпаднало членство не се включва в списъка за регистрация на присъстващите редовни членове на сдружението по чл.25 от Устава и не се допуска до гласуване. Възстановяването на членство се извършва при условията за приемане на нов член.

III . ИМУЩЕСТВО   Имущество Чл. 14.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.   Източници на средства на сдружението Чл. 15. (1) Всички редовни членове на сдружението са длъжни да правят вноски под формата на членски внос. Годишният редовен членски внос се определя от Общото събрание, като за пенсионери, специализанти и редовни аспиранти размерът е една втора от редовния членски внос членският внос включва и абонамент за списание „Ортопедия и травматология”). Срокът за внасянето на членския внос е до края на първото тримесечие на текущата година. Новоприетите редовни членове внасят и встъпителен членски внос в размер на1/2 от редовния годишен членски внос.

 • По решение на общото събрание редовните членове на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от редовните членове на сдружението.

 

 • Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.
 • Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 4 се определя от общото събрание на сдружението.
 • Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и     юридически     лица     и     да     сключва     договори     за     спонсорство.

(8) Допустими   са   и   други   източници   на   средства   за   сдружението,   които   не противоречат на закона и на разпоредбите на настоящия устав.   Стопанска дейност Чл. 16. Издателска и разпространителска дейност.   Покриване на загуби Чл 17. При наличие на загуби  според годишния счетоводен  баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 50% плюс 1 гласа от всички членове на сдружението.

 1. IV . УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.   Състав на Общото събрание Чл. 19.   В Общото събрание участвуват всички редовни членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.   Представителство Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице. (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

 • Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
 • Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание.   Чл. 21. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава на сдружението;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. преобразува и прекратява сдружението;
 4. приема и изключва членове;
 5. Избира и освобождава Председателя и членовете на Управителния съвет
 6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 7. одобрява годишния счетоводен отчет;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
 9. избира и освобождава членовене на контролно-ревизионната комисия;
 10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 11. взема решение за участие в други организации;
 12. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
 13. приема бюджета на сдружението;
 14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
 17. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.
 18. избира и освобождава членовете на етичната комисия, гласува нейния доклад и приема решения по нейни предложения във връзка с дейността й

Провеждане на общо събрание Чл . 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.   Първото общо събрание може да се проведе най-късно  12 месеца след учредяване на сдружението. (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.   Свикване на Общото събрание Чл . 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика по искане на една трета от членовете на сдружението. (2) Ако в срок от  един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице. (3) Свикването се извършва с покана, разгласена чрез обявление в един национален (централен) ежедневник и с обява на страницата на сдружението в Интернет в срок най-малко един месец преди датата на Общото събрание (4) Поканата   съдържа  дневен   ред   на   въпросите,   предложени   за   обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. (5) В годините, когато има редовен конгрес, времето на провеждане на общото събрание на сдружението съвпада с времето и мястото на провеждане на редовния конгрес.   Право на сведение Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.   Списък на присъстващите Чл.25.  (1) Преди датата на Общото събрание, Управителният съвет изготвя списък на редовните членове. Списъкът е достъпен от страницата на сдружението в Интернет или при лично явяване в седалището на сдружението. (2) В деня на Общото събрание, всеки от редовните членове се регистрира за участие най-късно до провеждане на първото гласуване, като за целта се легитимира пред квесторите чрез документ за самоличност и евентуално с пълномощно и лично полага подпис. (3) Не се допуска включване в списъка за регистрация в деня на откриване на събранието.   Кворум Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от  половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и същия дневен ред независимо от броя на членовете.   Право на глас Чл. 27. Всички членове имат право на един глас. Конфликт на интереси   Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

 1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен.

Мнозинство Чл. 29.   (1)   Решението   на   Общото   събрание   се   приема   с   мнозинство   от присъстващите (2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.   Решения Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички  членове присъстват или са на   събранието   и   никой   не  възразява   повдигнатите   въпроси   да  бъдат обсъждани. (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.   Протокол Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

 • Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
 • Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет. (2) Членовете иа Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години.

 • Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са членове на сдружението.
 • Член на Управителния съвет не може да бъде юридическо лице.

(5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от четири члена, е с мандат от три години. (6) Членовете на Управителния съвет и Председателят могат да бъдат преизбирани само веднъж, като имат право на два последователни мандата   Чл. 33. (1)   Членовете   на   Управителния   съвет   или   физическите   лица,   които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната;
 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Права и задължения на Управителния съвет Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

 • Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
 • Председателят се избира от Общото събрание, след което предлага членове на Управителния съвет, които Общото събрание гласува  ан блок с явно гласуване. Управителният съвет приема правила за работата си
 • Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
 • Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 • Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване па персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението. (8) Управителният    съвет    взема   решения    за   придобиване,    отчуждаване   и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година. (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

 • Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
 • Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

 

 • Управителният съвет   осигурява   изпълнението   на   решенията   на   Общото събрание.

(13) Управителният  съвет  назначава  избраните  от  Общото  събрание  на  клона управител и секретар на клона на сдружението. (14)Управителният   съвет   съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.   Кворум и мнозинство Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8 – 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове. (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този  член  се удостоверява в  протокола от председателстващия гласуването. (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

 1. съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. съществени организационни промени;
 3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.   Отговорност на членовете на Управителния съвет Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението. (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.   Контролно – ревизионна комисия Чл. 38. (1) Контролно-ревизионната комисия се състои от трима членове, избрани от Общото събрание – председател, секретар и член. (2) Комисията ревизира периодично цялостната дейност на органите на управление на сдружението и клоновете и представя пред Общото събрание доклад за направените констатации и препоръки.   Етична комисия Чл.38а (1) Етичната комисия се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание с мандат три години (2) Комисията разглежда сигнали за нарушения срещу членове на сдружението, като същата има право включително и да се самосезира при узнаване на случаи за неетични прояви по какъвто и да било начин (3) При получаване на сигнал за неетична проява, комисията извършва проверка и изготвя мотивирано становище и проект за решение, което след одобрение от Управителния съвет се гласува от Общото събрание”

 1. V . КЛОНОВЕ

Чл. 39. (1) Сдружението има четири клона:

 1. София;
 2. Южнобългарски с център Пловдив;
 3. Източнобългарски с център Варна;
 4. Севернобългарски с център Плевен

 

 • Клоновете  се  управляват  от  управител  и   секретар   и   се  представляват  от управителя;
 • Управителят и секретарят на клона се избират за срок от три години на общи събрания на членовете на клона и се назначават с решение на Управителния съвет на сдружението.

 

 1. VI . ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

  Документи по годишното приключване Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.   Съдържание на отчета за дейността Чл. 41. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.   Приемане на годишното приключване Чл. 42. Управителният съвет след съставяне на годишния счетоводен отчет и отчета за дейността приема решение за свикване на редовно Общо събрание.   Задължителна отчетна информация. Чл. 43. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.   Дивиденти Чл. 44. Сдружението не разпределя печалба.   Книги на дружеството Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса па управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.   VII . ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ   Основания за прекратяване Чл. 46. Дружеството се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VIII . ЛИКВИДАЦИЯ   Чл. 47. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в на преобразуване на сдружението.

 • Ликвидацията се  извършва  от  Управителния  съвет  на  сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
 • Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя поравно между членовете
 • Лицата, придобили  имущество  съгласно  предходната  алинея,  отговарят  за задълженията на сдружението до размера на придобитото.
 1. IX . ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.   Чл. 49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.   Настоящият устав  е приет единодушно  от всички  присъствали  учредители  на Учредително събрание  на  сдружение  с  нестопанска  цел   БСОТ  „БОЙЧО  БОЙЧЕВ“, състояло се на 27.10.2001 г. в гр. Банско, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав. Настоящият устав  е изменен с решение на Общото събрание от 07.10.2011г.   Вярно с оригинала: /……………………………………./