за нас

БОТА

Българска ортопедична и травматологична асоциация

Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА) съхранява и продължава традициите на своя основател Професор Бойчо Бойчев.

Сайтът на БОТА е създаден, за да отговори на потребностите на българските ортопеди и травматолози от информация за организационния живот на дружеството, новостите по специалността, предстоящи конгреси, конференции и работни срещи. Той съдържа интернет адреси на полезни сайтове, посветени на ортопедията и травматологията, най-новите публикации в областта, връзки и друга полезна информация.

нашата мисия

Цели и идеи

Целта на БОТА е да развива ортопедията и травматологията в България, да подкрепя и насърчава обучението по специалността, повишаването на квалификацията и научната работа на медицинските специалисти, като и да съдейства за обмена на професионален опит между тях.

Управителен съвет

на Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация

Доц. Калин Михов, д.м.

Доц. Калин Михов, д.м.

Председател на БОТА

Проф. Диян Енчев, д.м.

Проф. Диян Енчев, д.м.

Зам. Председател

Д-р Владимир Стефанов, д.м.

Д-р Владимир Стефанов, д.м.

Касиер

Д-р Явор Пукалски, д.м.

Д-р Явор Пукалски, д.м.

Секретар

Д-р Александър Герчев, д.м.,

Д-р Александър Герчев, д.м.,

Член на УС

информация за сдружението

БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ

d

Цели

Основни цели на сдружението

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава Решението на учредителното събрание.
Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Членство

Права и задължения
Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат д физически и юридически лица. В дружеството има редовни, почетни членове и кореспонденти
(2) Редовен член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице,

Основни цели на сдружението

 

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:
Да работи за напредъка на българската ортопедия и травматология;
Да съдейства за повишаване квалификацията на своите членове;
Да оказва научно-методична помощ на здравните органи по организация на ортопедично-травматологичното обслужване на населението;
Да сътрудничи с международните научни ортопедично-травматологични организации и техните подразделения в други страни.

Средства за постигане на целите на сдружението
Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Организира национални и с международно участие конгреси, конференции, симпозиуми, научни заседания, лекции, дискусии и др. в областта на ортопедията и травматологията;
2. Обсъжда периодично състоянието на научната периодика по специалността, наличието и състоянието на ръководства, монографии и учебници;
3. Прави предложения за издигане на кандидатури на най-изтъкнатите си членове за избирането им като член-кореспонденти или членове на Българската академия на науките;
4. Подпомага своите членове при участието им в международни конгреси, конференции, симпозиуми и др.;
5. Установява връзки с други научно-медицински дружество в страната, както и с дружества и организации от други страни.

статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава Решението на учредителното събрание.
Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО И ТРАВМАТОЛОГИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ“ в съкращение БСОТ „БОЙЧО БОЙЧЕВ“
(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към името на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за ет на дейност и адрес на управление.
Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр.Пловдив, ул.“Пещерско шосе“ № 66, Клиника но ортопедия и травматология при МБАЛ „Св.Георги“ Пловдив Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие. Определяне на дейността
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза

 Членство

Права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат д физически и юридически лица. В дружеството има редовни, почетни членове и кореспонденти
(2) Редовен член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(3) Редовен член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане и е лекар или специалист с висше образование, който работи в областта на ортопедията и травматологията и сродните и дисциплини, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(4) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други, а в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Чл. 9. Всеки редовен член на сдружението има право:
да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
да бъде информиран за дейността на сдружението;
да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
да избира и да бъде избиран като делегат на национални и
конгреси и конференции
Чл. 10. Всеки редовен член на сдружението е длъжен:
да внася редовно определения членски внос;
да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите
да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на обществен авторитет;
да полата усилия за повишаване равнището на общомедицинските и специалните си знания, да следи постиженията в специалността;
да участва активно в дейността на сдружението (клона, секцията), като посещава редовно събранията и изнася пред тях съобщения, доклади резултати от научните си проучвания и резултати от своята практическа дейност;
да бъде образец за морално и професионално поведение.
Чл. 11. (1) За почетни членове на сдружението могат да се провъзгласят:
А/ Български граждани, които имат особени научни трудове и постижения в областта на ортопедията и травматологията;
Б/ Чуждестранни учени, известни със своите постижения в областта на о ртопедията и травматологията или които имат решаващи реални заслуги за развитието на българската ортопедия и травматология.
(2) Почетните членове се предлагат по ред утвърден от Съюза на учените в България и Българския лекарски съюз и избират от Общото събрание на сдружението. При тържествена обстановка им се връчва грамота за почетно членство. Тесе освобождават от внос и всички други вноски за участие в прояви, организирани от сдружението.
Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание, отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
с едностранно волеизявление до сдружението;
със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
с изключване;
с прекратяването на юридическото лице – член на сдружен ието;
при отпадане.
При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на счетоводен отчет от общото събрание. В случай па непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
Решението за изключване се взема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по­нататъшното членство несъвместимо или при доказано по установения ред нарушение на моралния кодекс на медицинските работници.
Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Системно неплащане на членски внос е налице, когато дължимия членски внос за годината не е платен до края на първото тримесечие на следващата година. Отпадането се констатира от Управителния съвет по и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

In Memoriam

 

С прискърбие съобщаваме на българската ортопедична общност, че на 17 януари 2016 година почина проф. д-р Емил Таков д.м.н.
Непримирим противник на посредствеността и наш Учител, той ще остане завинаги в сърцата ни.
Проф. Емил Таков беше креативен хирург, който наложи съвременното лечение на фрактурите при деца и възрастни. Под неговото ръководство израстна поколение от водещи хирурзи признати у нас и в чужбина.
Според неговата воля и на най-близките му, погребението ще се състои в тесен семеен кръг.
БОТА

18.01.2016 година, гр.София