комисии

комисии на бота

Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Председател:
проф. Димитър Райков

Членове:
доц. Свилен Тодоров
д-р Максим Загоров

Контролно-ревизионна комисия

Председател:
д-р Боян Христов

Членове:
д-р Марчо Марков
д-р Роберт Халваджиян

Редакционна колегия на списание „Ортопедия и травматология”

Главен редактор
проф. Владимир Ставрев, e-mail vstavrev@yahoo.com

Зам. главен редактор
д-р Кети Токмакова

Секретар
д-р Станислав Карамитев