СТАНИ ЧЛЕН НА БОТА

Усъвършенствай знанията си, създай контакти, кандидатствай за fellow по една от ежегодните програми на асоциацията.

100 лв.

СПЕЦИАЛИСТ

ЧЛЕНСКИ ВНОС

50 лв.

СПЕЦИАЛИЗАНТ

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Банков превод

Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация
Fibank (Първа Инвестиционна Банка)
IBAN: BG65FINV915010BGN0ATPE
BIC/SWIFT code: FINVBGSF

Размерът на членския внос е за една календарна година и следва да бъде внесен до края на първото тримесечие на текущата година.

Членството в „Българската ортопедична и травматологична асоциация“ дава следните привилегии и възможности:
• Преференциални условия за регистрация на събитията (конгреси и конференции) организирани от БОТА
• Автоматично членство в EFORT (European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology)
• Възможности за участия в специализации (fellowship програми) в страната и европа.
• Преференциални условия за регистрация на годишния конгрес на EFORT
• Създаване на мрежа от контакти – утвърдени специалисти в ортопедията и травматологията в България и Европа
• Достъп до e-библиотеката на EFFORT

Специализантите по ортопедия и травматология ползват отстъпка от 50% от таксата за членски внос. Гореизброените привилегии и възможности са достъпни в пълния си размер и без разлики за "спецaлист" и "специализант".

В случай на прекратяване на членство e приложима разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Устава на БОТА: "При прекратяване на членството, имуществените отношения между напускащия член и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на напускащия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението."