Общо събрание на БОТА

фев. 21, 2022Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „Б. БОЙЧЕВ“

Управителният съвет на БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „Б. БОЙЧЕВ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 30. 09. 2022 г., което ще се проведе в гр. Бургас, Конферентен център на хотел „България“ от 18:45 ч. при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на председателя и комисиите на сдружението за периода 2019-2022 г.;
2. Вземане на решение за промяна на Устава на сдружението;
3. Вземане на решение за избор на ново ръководство на сдружението;
4. Вземане на решение за избор на дата, теми и място за провеждане на следващия конгрес на сдружението;
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 26 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе в 19:45 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
(Гласувана от УС на заседание на 08. 08. 2022 г.)

Качено на 9.08.22г.