Общо събрание на БОТА 2023

авг. 15, 2023Новини

Конгрес Бота

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ „БОЙЧО БОЙЧЕВ”

Управителният съвет на сдружението, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 23 от Устава, свиква Общо събрание на 29.09.2023 г. (двадесет и девети септември две хиляди двадесет и трета година), което ще се проведе в гр. Пловдив, Конферентен център – Международен панаир – Пловдив, от 18:00 ч., при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя на БОТА за дейността на асоциацията през периода 2022–2023 г.;
2. Вземане на решение за формата на официалното издание на БОТА – „Списание ортопедия и травматология“;
3. Приемане на консенсус за тромбопрофилактика при извършаване на ортопедични и травматологични хирургични интервенции;
4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, във вр. с чл. 26 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе в 19:00 ч. (един час по-късно), на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Каним ви да вземете участие на събранието лично или чрез писмено упълномощен представител.