Покана за свикване на общо събрание

авг. 15, 2017Новини

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ “БОЙЧО БОЙЧЕВ” 

Управителният съвет на сдружение БОТА “БОЙЧО БОЙЧЕВ”, на основание чл. 26 от закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква Общо събрание на сдружение БЪЛГАРСКА ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТОЛОГИЧНА АСОЦИАЦИЯ “БОЙЧО БОЙЧЕВ“ на 29.09.2017 г. от 18,00 ч. в гр. Трявна, хотел „Калина Палас“ (по време на 22-та конференция „Дни на българската ортопедия и травматология“), при следния дневен ред:
1. Откриване на индивидуална банкова сметка на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология
2. Обсъждане на членския внос към EFORT
3. Обсъждане на предложения за допълнения и промени в клиничните пътеки при предстоящите преговори с НЗОК
4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в 19,00 часа (един час по-късно при условията на спадащ кворум) на същото място и при същия дневен ред.