Становище от проф д-р Евгений Медникаров

фев. 23, 2015Научни Прояви, Научни прояви 2015

ДО
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

ДО
Д-Р ЮЛИАН ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС НА БЛС

С Т А Н О В И Щ Е

От проф.д-р Евгений Медникаров – Председател на

Специализирания борд по ортопедия и травматология към БЛС,

Национален консултант по детска ортопедия и травматология

Уважаеми колеги,

Във връзка с полученото от Вас писмо, касаещо Проекта на МЗ за категоризиране на клиничните пътекии и дейности в областта на ортопедията и травматологията, моля, да приемете следното становище:

1. Действащите клинични пътеки по ортопедия и травматология са структурирани по дейности, а не по нозологични едицини. При тяхното изработване преди години сме се стремили да подходим към изключително широката палитра нозологичните единици, поставяйки ги в така наречените изоресурсни клинични пътеки. Тогава престоя в лечебното заведение бе определен в структурата на пътеката, като препоръчителен. Припомням всичко това, за да изкажа своето пълно съгласие с предложенията направени от Националния консултант по орртопедия и травматология и председател на БОТА – проф.Андрей Йотов, което прилагам за сведение. Извеждането на цели клинични пътеки в системата на амбулаторната дейност в лечебните заведения за болнична помощ до голяма степен би било в ущърб на ЗОЛ.

Освен гореказаното считам, че е допусната известна дисхармония в индикациите за непосредствен прием при КП «Големи оперативни процедури в областтта на раменния пояс и горния крайник» и «Големи оперативни процедури в областта на таза и долния крайник». В първата пътека като индикация за непосредствен прием е изискването за «Клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактура на ставите на горния крайник, сетивни нарушения», които липсват в КП за

процедури в областта на долния крайник.

Във връзка с това предлагам в новата новата КП «Оперативни процедури на таза и долния крайник, с голям и много голям обем и сложност « към т.3.1. да бъде добавена индикацията ««Клинични данни за наличие на изразени деформитети, контрактура на ставите и сетивни нарушения в областта на долния крайник»

2. Ендопротезирането в България има повече от 40-годишна история. Все по-често се появява необходимостта от ре-ендопротезиране по повод «разхалтавяване» на протезата, изявяващо се със силни болки и липса на опора на крайника. В тази връзка предлагам в КП «Големи и много големи процедури на таза и долния крайник» да се добави и индикацията за непосредствен прием «Разхатавяване на ендопротезата с наличие на костна загуба» .

Уважаеми колеги, във връзка с всичко гореказано, апелирам към ръководството на БЛС, да не дават съгласие за утвърждаване на досегашната редакция, ако тя не е съобразена с направените от проф. Йотов и мен конструктивни предложения.

05.10.2015г. С уважение,

Проф.д-р Евг.Медникаров, д.м.