7-ми Международен Годишен Симпозиум на БОТА

фев. 23, 2015Научни Прояви, Научни прояви 2015

22a

TOWARDS IMPROVED OUTCOMES IN BONE AND JOINT SURGERY
ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В КОСТНО-СТАВНАТА ХИРУРГИЯ
7th ANNUAL INTERNATIONAL MEETING OF BOTA ON HIP PATHOLOGY AND NEW TRENDS IN PRIMARY AND REVISION HIP ARTHROPLASTY
7МИ МЕЖДУНАРОДЕН ГОДИШЕН СИМПОЗИУМ НА БОТА ВЪРХУ ПАТОЛОГИЯТА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА И НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПЪРВИЧНОТО И РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ

MAY
14 – 17, 2015
МАЙ

HOTEL ADMIRAL*****, VARNA, BULGARIA

Dear colleagues and guests,
We have the great pleasure of inviting you to the 7th Annual International BOTA Meeting under the motto TOWARDS IMPROVED OUTCOMES IN BONE AND JOINT SURGERY on Pediatric Hip, Hip Arthroscopy, Hip Trauma and Hip Arthroplasty with lectures and courses, organized by Bulgarian Orthopaedics and Trauma Association (BOTA), which will be held in Varna from May 14 to May 17, 2014.
BOTA has decided this year to assemble this meeting with the Annual meeting of IMAB and Bulgarian Association of NeuroOncology into a wide-ranging one to be organized in the beautiful city of Varna. The focus of the meeting this year will be the topics on hip pathology. Many prominent speakers invited for the meeting will inform you on the new advances and techniques in this field.
Hotel Admiral is one of the most beautiful vacation places at the Black See with all kinds of sports activity and exciting atmosphere for scientific events.
We are looking forward to hosting you in Varna.

Prof Andrej Iotov, MD, PhD, DSc
President of BOTA

Prof. Asparouh Asparouhov, MD, PhD, DSc
Chairman of the Organizing Committee
BOTA Past President

Уважаеми колеги и гости,
Българската ортопедиична и травматологична асоциация (БОТА) има удоволствието да Ви покани за участие в 7 ми Международен годишен симпозиум под мотото ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В КОСТНО-СТАВНАТА ХИРУРГИЯ, организиран съвместно с Българската асоциация по невроонкология и е включен в програмата на IMAB. Научната проява, която ще се проведе във Варна от 14 до 17 май 2014 година е с основна тематика върху проблемите на тазобедрената патология в детска възраст и новите тенденции в артроскопската хирургия, травматологията и ендопротезирането на тазобедрената става.
Известни гост-лектори, поканени за симпозиума ще Ви информират за последните постижения и методики в диагностиката и лечението на ТАЗОБЕДРЕНАТА ПАТОЛОГИЯ, включително проблемното ендопротезиране на тазобедрената става.
Хотел „Адмирал” е едно от най-престижните места за ваканция на Черно море с прекрасни условия за организиране на научни събития.
Пожелаваме ви приятно изкарване на този тридневен ортопедичен форум.

Проф. д-р Андрей Йотов, дмн
Председател на БOTA

Проф. д-р Аспарух Аспарухов, дмн
Председател на организационния комитет

Organized by:
International Medical Association Bulgaria (IMAB)
Bulgarian Orthopedics and Trauma Association (BOTA)
Bulgarian Society of Neurology
University of Medicine Pleven
University of Medicine Varna

Krassimir Metodiev (Varna, Bulgaria)
President of IMAB

Andrey Iotov (Sofia, Bulgaria)
President of BOTA

Asparouh Asparouhov (Pleven, Bulgaria)
Chairman of the Organizing Committee (BOTA)
BOTA Past President

Ara Kaprelian (Varna, Bulgaria)
Bulgarian Society of Neurology

Scientific Committee (BOTA)
Asparouh Asparouhov (Pleven, Bulgaria), Chairman
Andrej Iotov (Sofia, Bulgaria)
Georgi Dimitrov (Pleven, Bulgaria)
Svilen Todorov (Pleven, Bulgaria)
Jordan Valeshkov (Pleven, Bulgaria)

The official language of the Meeting is English, simultaneous translation is not provided

Организатори /БОТА/
Българска Ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
Медицински университет Плевен
Медицински университет Варна

Проф. д-р А.Йотов, дмн
Председател на БOTA

Проф. д-р А.Аспарухов, дмн
Председател на Организационния комитет

Научен комитет /БОТА/
Андрей Йотов (София, България),
Аспарух Аспарухов (Плевен, България)
Йордан Вълешков (Плевен, България)
Георги Димитров (Плевен, България)
Свилен Тодоров (Плевен, България)

Официален език английски, не е предвиден симултанен превод

Time
14 – 17.May 2015

Venue
Hotel ADMIRAL *****

Registration Fee
250 BGN for members of BOTA / 125 euro
350 BGN for nonmembers of BOTA

Registration fee includes:
• Attendance to the meeting, lectures and workshops
• Meeting materials
• Discussions with experts
• Welcome cocktail 14.May
• Coffee breaks
• Lunch and Dinner 15. and 16 May
• Accommodation for 14, 15 and 16 May

Certificate of attendance
All registered delegates are entitled to receive the certificate of attendance from the Congress Secretariat.

Correspondence

Scientific Secretariat
A.Asparouhov
Clinic of Orthopaedics and Traumatology Pleven
University of Medicine Pleven
89,Rouse Str, 5800 Pleven Bulgaria

Phone: +359 64 886 553
Fax: +359 64 886 553
E-mail: as.asparuhov@gmail.com

Registration:
Ivan Zyumbilski
Orbita BG ЕOOD – Pleven
5800 Pleven, 3 Zamenhof str
Tel/Fax +35964833288
Mobile phone +359 888 882 905
e-mail: orbitapl@yahoo.com
www.orbitabgpleven.com

Време за провеждане
14 – 17 май 2015

Място
Хотел Адмирал *****

Такса за регистрация
250 BGN за членове на BOTA / 125 euro
350 BGN за нечленуващи в BOTA
100 BGN за специализанти / 50 euro

Таксата за регистрация включва:
• Участие в симпозиума, лекциите и курсовете
• Печатните материали на симпозиума
• Дискусия с лекторите
• Коктейл на 14 май
• Кафе паузи
• Обяд и вечеря на 15 и 16 май

Такса за придружаващи лица
250 BGN / 125 euro

Сертификат за участие
Всички регистрирани участници ще получат сертификат от секретариата на 17 май

Кореспонденция
Научен секретариат
А.Аспарухов
Клиника по ортопедия и травматология, Плевен
Медицински университет Плевен
Бул. „Русе” 89, Плевен

Телефон: +359 64 886 553
Факс: +359 64 886 553
E-mail: as.asparuhov@gmail.com

Организатор
ОРБИТА БГ -Плевен ЕООД
5800 Плевен ул.”Заменхоф” 3
Иван Минков Зюмбилски
Тел / Факс 064/ 833 288
Мобилни телефони: +359 888 882 905
Е-mail: orbitapl@yahoo.com
www.orbitabgpleven.com

Program / Програма

14.05.2015 Thursday / Четвъртък
12.00-20.00 Registration / Регистрация “Hotel Admiral”
20.00 Welcome party / Коктейл “Hotel Admiral”

15.05.2015 Friday / Петък
9.00 – 10.30 Opening ceremony / Откриване

First Session: Plenary Lections / Първо заседание: Пленарни лекции
Chair: A.Iotov (Sofia, Bulgaria), A.Asparouhov (Pleven, Bulgaria)

11.00 – 11.30 Sigfried Hofmann (Stolzalpe, Austria)

Primary complicated knee arthroplasty
Първично усложнена артропластика на коляното

11.30 – 12.00 Luigi Zagra (Milano, Italy) EHS Past President

The prevention and treatment of THA instability

Превенция и лечение на нестабилната тазобедрена става след артропластика

12.00 – 12.30 Franchesco Benazzo (Pavia, Italy)
Revision total knee arthroplasty
Ревизионна артропластика на колянаната става

12.30 – 14.00 Lunch / Обяд “Restaurant Admiral”
Second Session: Pediatric Hip / Второ заседание: Детска тазобедрена става
Chair: S.Todorov (Pleven, Bulgaria), V.Alexiev (Sofia, Bulgaria), F.Benazzo (Pavia, Italy), D.Spasovski (Belgrade, Serbia), G.Volpin (Haifa, Israel)

14.00 – 14.15 Satellite symposium: Berlin Chemie
Rumen Kastelov
New approuches in the treatment of pain
Нови подходи в лечението на болката

14.15 – 14.30 Satellite symposium: Johnson & Johnson
Asparuh Asparuhov

Delta motion – a hip for the lifetime
Delta motion – тазобедрена става за цял живот

14.30 – 14.40 Gershon Volpin (Haifa, Israel)

Sonography in the diagnosis of painful hip in children
Ултразвукова диагностика на болезнената тазобедрена става при деца

14.40 – 14.50 Franchesco Benazzo (Pavia, Italy)

Experience in the treatment of hip problems in spastic children
Клиничен опит в лечението на тазобедрените проблеми при спастичните деца

14.50 – 15.00 Venelin Alexiev, H.Georgiev (Sofia, Bulgaria)

Results of simple open hip reduction of irreducible DDH – What is the cut-off age to safely perform it with lower complications?
Резултати от обикновена кръвна репозиция на ненаместваща се вродена луксация на тазобедрената става – коя е най-безопасната горна възрастова граница за нейното изпълнение с по-малко усложнения?
15.00 -15.10 Svilen Todorov (Pleven, Bulgaria)

Operative treatment for late presenting DDH in children
Оперативно лечение на късно диагностицирана DDH при деца

15.10 – 15.20 Dusko Spasovski (Belgrade, Serbia)

Triple pelvic osteotomy – biomechanical analysis and prediction of outcome
Тройна остеотомия на таза – биомеханичен анализ и предвиждане на резултата

15.20 – 15.30 Zlatko Temelkovski (Skopje, R Macedonia)

Management of hip dysplasia – new trends
Лечение на дисплазията на тазобедрената става – съвременни тенденции

15.30 – 15.40 Nikolaj Tivchev (Sofia, Bulgaria)

A forgotten surgical technique or a way out of the situation
Една забравена техника или изход от ситуацията

15.40 – 16.00 Discussion Дискусия

16.00 – 16.30 Coffee break – visit industrial exhibition /

Кафе пауза – посещение на фирменото изложение

Third Session: Hip and Pelvic Trauma / Трето заседание: Травма на тазобедрената става и таза
Chair: A.Iotov (Sofia, Bulgaria), N.Tzachev (Sofia, Bulgaria), A.Christodoulou (Thessaloniki, Greece), T.Karahalios (Larissa, Greece), G.Petsatodis (Thessaloniki, Greece)

16.30 – 17.00 Satellite symposium : Regenlab

17.00 – 17.10 Andrej Iotov, N.Tzachev, B.Zlatev, D.Lilianov, D.Kostov (Sofia, Bulgaria)

„Tiered“ osteosythesis in comminuted fractures of the posterior acetabular wall
„Етажна“ остеосинтеза при раздробени фрактури на задната ацетабуларна стена
17.10 – 17.20 Anastasios Christodoulou (Thessaloniki, Greece)

Fractures of the sacrum – surgical treatment
Фрактури на сакрума – оперативно лечение

17.20 – 17.30 Theofilus Karahalios (Larissa, Greece)

Funcional recovery, quality of life and death rates after hip fractures
Функционално възстановяване, качество на живот и смъртност след счупване в тазобедрената става

17.30 – 17.40 Orlin Filipov1, B.Gueorguiev2 (Sofia, Bulgaria1, Davos, Switzerland2)

Unique stability of femoral neck fractures treated with the novel biplane double–supported screw fixation method: A biomechanical cadaver study

17.40 -17.50 Orlin Filipov1, B.Gueorguiev2 (Sofia, Bulgaria1, Davos, Switzerland2)

Biplane Double–supported Screw Fixation extremely reduces the risk of fixation failure in femoral neck fractures. Clinical outcomes in 207 patients

17.50 – 18.00 George Petsatodis (Thessaloniki, Greece)

Acute THA in acetabular fractures
Първична тотална артропластика на тазобедрената става при фрактури на ацетабулума

18.00 – 18.10 Nedelcho Tzachev, N.Ivanov, N.Hariskov, A.Iotov (Sofia, Bulgaria)

Intramedullary fixation with a third generation nail in complex fractures in proximal femur
Интрамедуларна фиксация с трето поколение пирони при сложни фрактури в проксималната част на бедрената кост

18.10 – 18.20 Biser Bonchev, N.Tzachev, C.Jordanov,T.Ivanov (Sofia, Bulgaria)

Subtrochanteric fractures – Is there a perfect implant?
Субтрохантерни фрактури – има ли перфектен имплант?
18.20 – 18.30 Mihail Rashkov, A.Baltov, D.Enchev (Sofia, Bulgaria)

Treatment of the nonunions of the proximal femur after intramedullary fixation
Лечение на псевдартрози в проксималната част на бедрото след интрамедуларна фиксация
18.30 – 18.40 Dian Enchev, А.Baltov, M.Rashkov, M.Markov (Sofia, Bulgaria)

Treatment of Pipkin fractures and dislocations
Лечение на фрактури – луксации тип Pipkin

18.40 – 19.00 Discussion Дискусия

20.30 Dinner / Вечеря

16.05.2015 Saturday / Събота

Fourth Session: Hip Arthroscopy / Четвърто заседание: Aртроскопия на тазобедрената става
Chair: V.Jablanski (Sofia, Bulgaria), K.Labs (Birkenwerder/Berlin), V.Martinek (Munich, Germany), I.Vassilev (Göppingen, Germany)

9.00 – 9.10 Karsten Labs (Birkenwerder/Berlin)

Good indications for hip arthroscopy
Индикации за артроскопия на тазобедрената става
9.10 – 9.30 Karsten Labs (Birkenwerder/Berlin)

Arthroscopic treatment of FAI and labrum repair
Артроскопско лечение на FAI и възстановяване на ацетабуларния лабрум
9.30 – 9.40 Karsten Labs (Birkenwerder/Berlin)

Cartilage repair on the hip
Възстановяване на хрущяла на тазобедрената става

9.40 – 9.50 Vassil Jablanski (Sofia, Bulgaria)

Hip arthroscopy in femoral head osteonecrosis.
Артроскопия на тазобедрената става при остеонекроза на бедрената глава

9.50 – 10.00 Vladimir Martinek (Munich, Germany)

Hip arthroscopy in osteoarthritis. Sense or nonsense?
Артроскопия на тазобедрената става при артроза: има ли смисъл?

10.00 – 10.10 Karsten Labs (Birkenwerder/Berlin)

Complications in hip arthroscopy. A multicenter study of 16000 cases
Усложнения от артроскопията на тазобедрената става. Мултицентрично проучване при 16000 случая

10.10 – 10.30 Discussion Дискусия

10.30 – 11.00 Coffee break – visit industrial exhibition /

Кафе пауза – посещение на фирменото изложение

Fifth Session: New Trends in Primary Hip Arthroplasty / Пето заседание: Съвременни тенденции в първичното ендопротезирането на тазобедрената става
Chair: J.Valeshkov (Pleven, Bulgaria), R.Binazzi (Bologna, Italy), S.Manojlovič (Banja Luka, Republik Srpska), V.Martinek (Munich, Germany), G.Petsatodis (Thessaloniki, Greece), L.Zagra (Milano, Italy)

11.00 – 11.10 Vladimir Martinek (Munich, Germany)

Hip joint replacement. New trends or old standards?
Артропластика на тазобедрената става. Нови тенденции или стар стандарт?

11.10 – 11.20 Rihard Trebše (Ankaran, Slovenia)

Computer aided periacetabular osteotomies for acetabular dysplasia
Компютърно асистирана остеотомия при ацетабуларна дисплазия

11.20 – 11.30 George Petsatodis (Thessaloniki, Greece)

Total hip arthroplasty and congenital hip disease
Тотална артропластика на дисплазичната тазобедрена става

11.30 – 11.40 Roberto Binazzi (Bologna, Italy)

Ceramic-on-ceramic THA in dysplastic young patients
Керамика върху керамика тотална тазобедрена артропластика при млади пациенти с дисплазия на ставата

11.40 – 11.50 Jordan Valeshkov, A.Asparouhov, G.Dimitrov, S.Todorov, I.Ivanov (Pleven, Bulgaria / България)

Medial protrusio technique as a part of comprehensive reconstruction of the type C (high riding dysplasia) congenital hip disease in adults- possible technical issues

Медиалната протрузионна техника, като част от комплексната реконструкция на С- тип вродено тазобедрено заболяване при възрастни- възможни технически проблеми

11.50 – 12.00 Slavko Manojlovic ((Banja Luka, Republik Srpska, Bosna and Herzegovina)

Primary THR in cases coxarthrosis with high luxation of the hip
Първично ендопротезиране на тазобедрената става при случаи с висока лексация

12.00 – 12.10 Asparouh Asparouhov, J.Valeshkov, G.Dimitrov, S.Todorov, P.Andon, I.Ivanov (Pleven, Bulgaria / България)

Failure and complications in total hip replacement for treatment of congenital dislocated hip with subtrochanteric femoral shortening
Грешки и усложнения в лечението на вродената висока луксация на тазобедрената става чрез артропластика със скъсяваща бедрото остеотомия

12.10 -12.20 Ljubomir Bogojevski (Ohrid, Macedonia)

Total arthroplasty in dysplastic hip – Is there space for improvement?
Тотална артропластика при дисплазична тазобедрена става – има ли възможности за оптимизиране ?

12.20 – 12.35 Luigi Zagra (Milano, Italy)

Fracture mechanics and treatment of ceramic breakage
Механизъм на счупването на керамичните импланти и лечение

12.35 -12.45 Ventzy Dimov (Sofia, Bulgaria)

Raising primary hip joint arthroplasty
Проблемно първично ендопротезиране на тазобедрената става

12.45 – 13.00 Discussion Дискусия

13.00 – 14.30 Lunch / Обяд “Restaurant Admiral”

Sixth Session: New Trends in Primary Hip Arthroplasty / Пето заседание: Съвременни тенденции в първичното ендопротезирането на тазобедрената става

Chair: A.Asparuhov (Pleven, Bulgaria), N.Tivchev (Sofia, Bulgaria), F.Benazzo (Pavia, Italy), S.Kovač (Ankaran, Slovenia), G.Macheras (Athens, Greece)

14.30 – 15.00 Satellite symposium: Medical Technics Engineering Ltd.

Dominique Bosson (Nyon, Switzerland)
Short stem (Optimys) and RM Pressfit concept
Късо бедрено стъбло (Optimys) и RM Pressfit концепция

15.00 – 15.10 George Macheras (Athens, Greece)

Anterior hip approaches. Benefits, indications, risks
Предни достъпи до тазобедрената става. Предимства, индикации, рискове
15.10 – 15.20 Franchesco Benazzo (Pavia, Italy)

Engineering of a new concept of stem I am implanting now
Нова концепция за бедрено стебло, което имплантирам понастоящем

15.20 – 15.30 Simon Kovač (Ankaran, Slovenia)

Short stems – Short to mid term outcome in Central European Arthroplasty Registers
Къси бедрени стебла – Кратки до средносрочни резултати в Централния Европейски артропластичен регистър

15.30 -15.40 Asparuh Asparuhov (Pleven, Bulgaria)

Anatomical short stem in primary total hip replacement: Influence of surgical experience on the results in 500 cases
Анатомично късо бедрено стебло при първична тотална артропластика на тазобедрената став: Ролята на оперативния опит върху резултатите при 500 случая

15.40 – 16.00 Discussion Дискусия

16.00 – 16.30 Coffee break – visit industrial exhibition /

Кафе пауза – посещение на фирменото изложение

Seventh Session: New Trends in Revision Hip Arthroplasty / Седмо заседание: Съвременни тенденции в ревизионното ендопротезирането на тазобедрената става
Chair: P.Kinov (Sofia, Bulgaria), G.Babis (Athens, Greece), F.Benazzo (Pavia, Italy), R.Binazzi (Bologna, Italy), R.Trebše (Ankaran, Slovenia)

16.30- 16.45 Satellite symposium: Gedeon Richter

Афламил – търсеното НСПВС. Доказан баланс между ефективност и поносимост
P.Kinov (Sofia)

16.45- 17.00 Satellite symposium: Pharma Swiss

Съвременни подходи за овладяване на болката с НСПВС

17.00 – 17.10 Rihard Trebše (Ankaran, Slovenia)

Hip arthroplasty failure mechanisms
Механизъм на проваляне на тазобедрената артропластика

17.10 – 17.25 Luigi Zagra (Milano, Italy)

Metal on metal THA: recommandations from the European Expert Panel of SCENHIR
Метал върху метал при тотална тазобедрена артропластика: препоръки от Европейската експертна група

17.25 – 17.35 Gershon Volpin (Haifa, Israel)

Unusual complications following total hip replacement
Необичайни усложнения след тотално ендопротезиране на тазобедрената става

17.35 – 17.45 Francesco Benazzo (Pavia, Italy)

Clinical results of acetabular reconstruction with bone impaction grafting and porous material
Клинични резултати от ацетабуларната реконструкция с импактиране на костен присадък и порест материал

17.45 – 17.55 George Babis (Athens, Greece)

Current consepts on the treatment of pelvic discontinuity in revison THA
Съвременни схващания за лечението на тазовите дефекти при ревизионна артропластика на тазобедрената става

17.55 – 18.05 Roberto Binazzi (Bologna, Italy)

Cementless revision of severe proximal femoral bone loss with restoration tapered stem
Безциментна ревизионна артропластика с restoration tapered stem при случаи с тежка проксимална костна загуба

18.05 – 18.15 Slavko Manojlovic (Bosna & Herzegovina)

What can I say after 200 hip arthroplasty revision
Какво мога да кажа след 200 ревизионни тазобедрени артропластики

18.15 – 18.25 Plamen Kinov (Sofia, Bulgaria)

Reconstruction of hip center – cage or presfit cup?
Реконструкция на центъра на тазобедрената става – кейдж или пресфит капсула?

18.25 – 18.45 Discussion / Дискусия

20.30 Dinner / Вечеря (Vine Party)

17.05.2015 Sunday / Неделя

Eighth Session: New Trends in Revision Hip Arthroplasty / Осмо заседание: Съвременни тенденции в ревизионната тазобедрена артропластика
Chair: J.Valeshkov (Pleven, Bulgaria), A.Christodoulou (Thessaloniki, Greece), T.Karahalios (Larissa, Greece), G.Macheras (Athens, Greece), S.Manojlovič (Banja Luka, Republik Srpska)

9.00 – 9.10 Theofilus Karahalios (Larissa, Greece)

Over 10 years in vivo wear study of oxinium on XLPE in total hip arthroplasty
Проучване износването на оксиниума върху XLPE при тотална тазобедрена артропластика – минимално проследяване 10 години

9.10 – 9.20 George Macheras (Athens, Greece)

Recent advances in bleeding management strategies
Съвременна стратегия в лечението на оперативното кървене

9.20 – 9.30 J.Valeshkov, A.Asparouhov, G.Dimitrov, S.Todorov, I.Ivanov (Pleven, Bulgaria / България)

Clinical application of Extended Trochanteric Osteotomy (ETO) in cementless revisional femoral reconstruction – 7 year’s experience and results

Приложение на разширената трохантерна остеотомия( ЕТО) в ревизионната безциментна бедрена реконструкция- 7 годишни резултати
9.30 – 9.40 Anastasios Christodoulou (Thessaloniki, Greece)

Selection of acetabular component in revision hip arthroplasty

Избор на ацетабуларния имплант при ревизионната тазобедрена артропластика
9.40 – 9.50 Gershon Volpin (Haifa, Israel)

Periprosthetic fractures of the femur following total hip replacement
Перипротезни бедрени фрактури след тотална тазобедрена артропластика
9.50 – 10.00 Vasil Yablanski, A.Ivanov, E.Vlaev (Sofia, Bulgaria)

Revision of total hip replacement or “When the total hip replacement from treatment method become a diagnosis?”
Ревизионна тазобедрена артропластика или „Кога ревизионното тазобедрено ендопротезиране се превръща от метод за лечение в диагноза?”
10.00 – 10.10 Rihard Trebše (Ankaran, Slovenia)

Hip arthroplasty infection
Инфекция на ендопротезираната тазобедрена става
10.10 – 10.30 Discussion / Дискусия

10.30 – 11.00 Coffee break – visit industrial exhibition /

Кафе пауза – посещение на фирменото изложение

Nineth Session: Infection Hip Arthroplasty / Девето заседание: Инфектирана тазобедрена артропластика
Chair: V.Dimov (Sofia, Bulgaria), P.Kinov (Sofia, Bulgaria), G.Babis (Athens, Greece), K.Malizos (Larissa, Hellas), A.Shimshek (Istanbul, Turkey)

11.00 – 11.30 Konstantinos Malizos (Larissa, Greece)

Osteonecrosis of the HIP
Part I: Diagnostic approach and assessment of severity
Part II: Management alternatives
Остеонекроза на тазобедрената става: Диагностичен подход и оценка тежестта на патологията. Алтернативи на лечението

11.30 – 11.40 Konstantinos Malizos (Larissa, Hellas)

Diagnostic approach to Periprosthetic Joint Infections
Диагностичен подход към перипротезните ставни инфекции

11.40 – 11.50 George Babis (Athens, Greece)

One vs two stage revision in infected THA
Едноетапна или двуетапна ревизия на инфектираната тазобедрена става

11.50 -12.00 Aikin Shimshek (Ankara, Turkey)

12.00 – 12.10 Konstantinos Malizos (Larissa, Greece)

The burden from the musculoskeletal infections
Бремето от мускулно-скелетните инфекции
12.10 – 12.20 Dionysios-Alexandros Verettas (Alexandroupolis, Greece)

Total Hip Arthroplasty in octagenarians +
Тотално ендопротезиране на тазобедрената става във възрастта след осмото десетилетие
12.20 – 12.30 Ventzy Dimov (Sofia, Bulgaria)

Revision hip arthroplasty, is there any way out?
Ревизионна тазобедрена артропластика, има ли изход?
12.30 – 12.40 Rumjana Tasheva, A.Iotov (Sofia, Bulgaria)

Neuro-muscle techniques after surgical stabilization in acetabular fractures
Нервно-мускулни техники след оперативна стабилизация на ацетабуларни фрактури

12.40 – 13.00 Discussion / Дискусия

13.00 Closing ceremony / Закриване на симпозиума

Invited Faculty

Babis George (Athens, Greece)
Benazzo Francesco (Pavia, Italy)
Binazzi Roberto (Bologna, Italy)
Bogojevski Ljubomir (Ohrid, Macedonia)
Christodoulou Anastasios (Thessaloniki, Greece)
Dominique Bosson (Nyon, Switzerland)
Karahalios Theofilus (Larissa, Greece)
Kovač Simon (Ankaran, Slovenia)
Labs Karsten (Birkenwerder/Berlin, Germany)
Macheras George (Athens, Greece)
Malizos Konstantinos (Larissa, Greece)
Manojlovic Slavko (Bosna & Herzegovina)
Martinek Vladimir (Munich, Germany)
Petsatodis George (Thessaloniki, Greece)
Simsek Aykin (Istanbul, Turkey)
Spasovski Dusko (Belgrade, Serbia)
Temelkovski Zlatko (Skopie, R.Macedonia)
Trebše Rihard (Ankaran, Slovenia)
Vassilev Ivan (Göppingen, Germany)
Verettas Dionysios-Alexandros (Alexandroupolis, Greece)
Volpin Gershon (Haifa, Israel)
Zagra Luigi (Milano, Italy)

List of Speakers

1. Alexiev Venelin (Sofia, Bulgaria)
2. Asparouhov Asparouh (Pleven, Bulgaria)
3. Babis George (Athens, Greece)
4. Baltov Assen (Sofia, Bulgaria)
5. Benazzo Francesco (Pavia, Italy)
6. Binazzi Roberto (Bologna, Italy)
7. Bogojevski Ljubomir (Ohrid, R.Macedonia)
8. Bonchev Biser (Sofia, Bulgaria)
9. Bosson Dominique (Nyon, Switzerland)
10. Christodoulou Anastasios (Thessaloniki, Greece)
11. Dimov Ventzy (Sofia, Bulgaria)
12. Enchev Dian (Sofia, Bulgaria)
13. Iotov Andrej (Sofia, Bulgaria)
14. Karachalios Theofilos (Larissa, Greece)
15. Kinov Plamen (Sofia, Bulgaria)
16. Kovač Simon (Ankaran, Slovenia)
17. Labs Karsten (Birkenwerder/Berlin, Germany)
18. Macheras George (Athens, Greece)
19. Malizos Konstantinos (Larissa, Greece)
20. Manojlovič Slavko (Banja Luka, Republik Srpska, Bosnia&Hertzegovina)
21. Martinek Vladimir (Munich, Germany)
22. Petsatodis George (Thessaloniki, Greece)
23. Simsek Aykin (Istanbul, Turkey)
24. Spasovski Dusko (Belgrade, Serbia)
25. Rashkov Mihail (Sofia, Bulgaria)
26. Temelkovski Zlatko (Skopie, R.Macedonia)
27. Tivchev Nikolaj (Sofia, Bulgaria)
28. Todorov Svilen (Pleven, Bulgaria)
29. Trebše Rihard (Ankaran, Slovenia)
30. Tzachev Nedelcho (Sofia, Bulgaria)
31. Valeshkov Jordan (Pleven, Bulgaria)
32. Vassilev Ivan (Göppingen, Germany)
33. Verettas Dionysios-Alexandros (Alexandroupolis, Greece)
34. Volpin Gershon (Haifa, Israel)
35. Zagra Luigi (Milano, Italy)
36. Rumiana Tasheva (Sofia, Bulgaria)

Sponsors / Спонсори

Accent Medica -Miros Pharma
Angelini
Arthrex
Bayer Schering Pharma
Berlin Chemie
City Trade Corpration
Ecopharm
El Dora
Gedeon Richter
Global Esthetics
Helmed BG
IPharma
Ilan
Infomed
Inova
Johnson & Johnson
J.S.Evro
KendyPharm
Medacta
Miros Pharma
MSD
MTE
OrthoShop
Otto Bock
Pharma Swiss
Pier Fabre
Sanofi
Syco Pharma
Top Hospital Service
University Medical Research
USS Medica
Valentis Bulgaria
V & D Services