VIII Международен годишен симпозиум под мотото За По-Добри Резултати в Костно-Ставната Хирургия

фев. 23, 2016Научни Прояви, Научни прояви 2016

TOWARDS IMPROVED OUTCOMES IN BONE AND JOINT SURGERY
ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В КОСТНО-СТАВНАТА ХИРУРГИЯ

8th ANNUAL INTERNATIONAL MEETING OF BOTA ON NEW TRENDS IN THE TREATMENT OF UNHAPPY PRIMARY AND REVISION JOINT REPLACEMENT

8МИ МЕЖДУНАРОДЕН ГОДИШЕН СИМПОЗИУМ НА БОТА ВЪРХУ НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА УСЛОЖНЕНОТО ПЪРВИЧНО И РЕВИЗИОННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ

MAY
12 – 14, 2016
МАЙ

RIVIERA HOLIDAY CLUB*****, VARNA, BULGARIA

Dear colleagues and guests,
We have the great pleasure of inviting you to the 8th Annual International BOTA Meeting under the motto TOWARDS IMPROVED OUTCOMES IN BONE AND JOINT SURGERY with lectures and courses, organized by Bulgarian Orthopaedics and Trauma Association (BOTA), which will be held in Varna from May 12 to May 14, 2016.
BOTA has decided this year to assemble this meeting with the EFORT FORA into a wide-ranging one to be organized in the beautiful city of Varna. The focus of the meeting will be the topics on Unhappy Joint Replacement: hip, knee, shoulder and elbow. Many prominent speakers invited for the meeting will inform you on the new advances and techniques in this field.
Riviera Holiday Club is one of the most beautiful vacation places at the Black See with all kinds of sports activity and exciting atmosphere for scientific events.
We are looking forward to hosting you in Varna.

Prof. Asparouh Asparouhov, MD, PhD, DSc
Chairman of the Organizing Committee
BOTA Past President

Prof. Andrej Iotov, MD, PhD, DSc
President of BOTA

 

Уважаеми колеги и гости,
Българската ортопедиична и травматологична асоциация (БОТА) има удоволствието да Ви покани за участие в 8 ми Международен годишен симпозиум под мотото ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В КОСТНО-СТАВНАТА ХИРУРГИЯ, организиран съвместно с EFORT FORA. Научната проява, която ще се проведе във Варна от 12 до 14 май 2016 година е с основна тематика върху проблемите на усложнената артропластична хирургия – тазобедрена, колянна, раменна, лакътна.
Известни гост-лектори, поканени за симпозиума, ще Ви информират за последните постижения и методики в диагностиката и лечението на проблемното и усложнено ендопротезиране.
Хотел „Ривиера“ е едно от най-престижните места за ваканция на Черно море с прекрасни условия за организиране на научни събития.
Пожелаваме ви приятно изкарване на този тридневен ортопедичен форум.

Проф. д-р Аспарух Аспарухов, дмн
Председател на организационния комитет

Проф. д-р Андрей Йотов, дмн
Председател на БOTA

 

Organized by:
Bulgarian Orthopedics and Trauma Association (BOTA)
University of Medicine Pleven
University of Medicine Varna

Andrey Iotov (Sofia, Bulgaria)
President of BOTA

Asparouh Asparouhov (Pleven, Bulgaria)
Chairman of the Organizing Committee
BOTA Past President

Scientific Committee
Asparuh Asparuhov (Pleven, Bulgaria), Chairman
Andrej Iotov (Sofia, Bulgaria)
Georgi Dimitrov (Pleven, Bulgaria)
Svilen Todorov (Pleven, Bulgaria)
Jordan Valeshkov (Pleven, Bulgaria)

The official language of the Meeting is English, simultaneous translation is not provided

 

Организатори
Българска Ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
Медицински университет Плевен
Медицински университет Варна

Проф. д-р А.Йотов, дмн
Председател на БOTA

Проф. д-р А.Аспарухов, дмн
Председател на Организационния комитет

Научен комитет /БОТА/
Аспарух Аспарухов (Плевен, България) Председател
Андрей Йотов (София, България),
Йордан Вълешков (Плевен, България)
Георги Димитров (Плевен, България)
Свилен Тодоров (Плевен, България)

Официален език английски, не е предвиден симултанен превод

Time
12 – 14 May 2016

Venue
RIVIERA HOLIDAY CLUB*****, VARNA

Registration Fee
250 BGN for members of BOTA / 125 euro
350 BGN for nonmembers of BOTA

Registration fee includes:
• Attendance to the meeting, lectures and workshops
• Meeting materials
• Discussions with experts
• Welcome cocktail 12.May
• Coffee breaks
• Lunch and Dinner 13. May
• Accommodation for 12 and 13 May

Certificate of attendance
All registered delegates are entitled to receive the certificate of attendance from the Congress Secretariat.

Correspondence

Scientific Secretariat
A.Asparuhov
Clinic of Orthopaedics and Traumatology Pleven
University of Medicine Pleven
89,Rouse Str, 5800 Pleven Bulgaria

Phone: +359 64 886 553
Fax: +359 64 886 553
E-mail: as.asparuhov@gmail.com

Registration:
Minko Zyumbilski
Orbita BG ЕOOD – Pleven
5800 Pleven, 3 Zamenhof str
Tel/Fax +35964833288
Mobile phone +359 888 882 905
e-mail: orbitapl@yahoo.com
www.orbitabgpleven.com

 

Време за провеждане
12 – 14 май 2016

Място
РИВИЕРА ВАКАНЦИОНЕН КЛУБ *****

Такса за регистрация
250 BGN за членове на BOTA / 125 euro
350 BGN за нечленуващи в BOTA
100 BGN за специализанти / 50 euro

Таксата за регистрация включва:
• Участие в симпозиума, лекциите и курсовете
• Печатните материали на симпозиума
• Дискусия с лекторите
• Коктейл на 12 май
• Кафе паузи
• Обяд и вечеря на 13 май

Такса за придружаващи лица
250 BGN / 125 euro

Сертификат за участие
Всички регистрирани участници ще получат сертификат от секретариата на 14 май

Кореспонденция
Научен секретариат
А.Аспарухов
Клиника по ортопедия и травматология, Плевен
Медицински университет Плевен
Бул. „Русе” 89, Плевен

Телефон: +359 64 886 553
Факс: +359 64 886 553
E-mail: as.asparuhov@gmail.com

Организатор
ОРБИТА БГ -Плевен ЕООД
5800 Плевен ул.”Заменхоф” 3
Минко Зюмбилски
Тел / Факс 064/ 833 288
Мобилни телефони: +359 888 882 905
Е-mail: orbitapl@yahoo.com
www.orbitabgpleven.com

 

Program / Програма

12.05.2016 Thursday / Четвъртък

12.00-20.00 Registration / Регистрация “Hotel Riviera”

First Session: Complicated Knee Arthroplasty / Първо заседание: Усложнена артропластика на колянната става – Пленарни лекции 16.30 – 18.30

Chairpersons: Plamen Kinov (Sofia, Bulgaria)
Jeries Hakim (Nazareth, Israel)
Siegfried Hofmann (Austria)
Rene Verdonk (Gent, Belgium

16.30 – 17.00 Rene Verdonk (Gent, Belgium / Белгия)
The meniscus. Why resect it when you can replace it
Менискус. Защо да го отстраним щом можем да го заместим

17.00 – 17.20 Siegfried Hofmann (Stolzalpe, Austria / Австрия)
The difficult primary total knee arthroplasty
Проблемно първично ендопротезиране на коляното

17.20 – 17.30 Boris Zuli (Osijek, Chroatia / Хърватска)
Metaphyseal fixation and rotating platform as a choice for total knee revision
Метафизарна фиксация и ротаторна платформа като избор при тотална колянна рефизия

17.30 – 17.40 Theofilоs Karachalios (Larissa, Greece / Гърция)
Total knee arthroplasty with contemporary kinematics
Тотална колянна артропластика със съвременна кинематика

17.40 – 17.50 Jeries Hakim (Nazareth, Israel / Израел)
Complications of total knee replacementt in morbid obesity patients
Усложнения при ендопротезирани коленни става на пациенти със затлъстяване

17.50 – 18.00 Plamen Kinov, V.Stoianov (Sofia, Bulgaria / България)
TKA: Doctor, my kneecap clanks
Докторе, моето колянно капаче щрака

18.00 – 18.10 Vladimir Martinek (Munich, Germany / Германия)
Complications in total knee arthroplasty. What can be solved by artrhoscopy?
Усложнения при тоталната колянна артропластика. Какво може да се разреши чрез артроскопия?

18.10 – 18.30 Discussion Дискусия

20.00 Welcome party / Коктейл “Hotel Riviera”

13.05.2016 Friday / Петък

9.00 – 9.10 Opening ceremony / Откриване

9.10 – 11.00 Second Session: Complicated Knee Arthroplasty / Второ заседание: Усложнена артропластика на колянната става – Пленарни лекции 9.00 – 11.00

Chairpersons: Asparuh Asparuhov (Pleven, Bulgaria)
Theodore Kormas (Athens, Greece)
George Macheras (Athens, Greece)
Boris Žulj (Osijek, Chroatia)

9.10 – 9.30 Siegfried Hofmann (Stolzalpe, Austria / Австрия)
The difficult revision total knee arthroplasty
Проблемна ревизионна артропластика на коляното

9.30 – 9.40 George Macheras (Athens, Greece / Гърция)
Prevention of infection
Предотвратяване на инфекцията

9.40 – 9.50 Vladimir Martinek (Munich, Germany / Германия)
Isolated patello-femoral replacement. Options, indications, techniques
Изолирана пателофеморална артропластика. Възможности, индикации, техники

9.50 – 10.00 Sigfried Hofmann (Stolzalpe, Austria / Австрия)
Algorithm for the painful total knee arthroplasty
Алгоритъм за лечение на болезненото коляно след тотална артропластика

10.00 – 10.10 Theodore Kormas (Athens, Greece / Гърция)
Complex reconstruction of large defects around the knee with massive endoprosthesis
Комплексна реконструкция на обширни дефекти около коляното с масивни ендопротези

10.10 – 10.20 Tomislav Anić (Matulji, Croatia / Хърватска)
Stiff knee after total knee arthroplasty
Сковано коляно след тотална артропластика

10.20 – 10.30 Boris Žulj (Osijek, Chroatia / Хърватска)
Bone loss management in difficult primary and revison total knee surgery – nine years expirience
Лечение на костните дефекти при трудно първично и ревизионна ендопротезиране на коляното – деветгодишен опит

10.30 – 10.40 Asparuh Asparuhov, J.Valeshkov, G.Dimitrov (Pleven, Bulgaria / България)
Total knee arthroplasty in case of a large bony defect of the tibia in varus knee
Тотална артропластика на коляното при случаи с обширен костен дефект на тибията при варусно коляно

10.40 – 11.00 Discussion Дискусия

11.00 – 11.30 Coffee break – visit industrial exhibition /
Кафе пауза – посещение на фирменото изложение

Third Session: Complicated Knee Arthroplasty / Трето заседание: Усложнена артропластика на колянната става – Пленарни лекции 11.30 – 13.10

Chairpersons: Andrej Iotov (Sofia, Bulgaria)
Theofilоs Karachalios (Larissa, Greece)
Simon Kovač (Ankaran, Slovenia)
Vladimir Martinek (Munich, Germany)

11.30 – 11.40 Vladimir Martinek (Munich, Germany / Германия)
Revision from UKA to TKA
Ревизионна ендопротезиране от уникондилнна към тотална артропластика

11.40 – 11.50 Asparuh Asparuhov, J.Valeshkov, G.Dimitrov (Pleven, Bulgaria / България)
Total knee arthroplasty after failed high tibial osteotomy
Тотална колянна артропластика след компрометирана висока тибиална остеотомия

11.50 – 12.00 Theofilоs Karachalios (Larissa, Greece / Гърция)
Periprothetic fractures around total knee arthroplasty. Management strategies
Перипротезни фрактури при артропластика на коляното. Лечебна стратегия

12.00 – 12.10 Zlatko Temelkovski (Sкopje, Macedonia / Македония)
Periprostetic fractures after total knee arthroplasty
Перипростетични фрактури след тотално ендопротезиране на колянната става

12.10 – 12.20 Simon Kovač (Ankaran, Slovenia / Словения)
Posttraumatic knee arthroplasty – Up to 14 years in hospital arthroplasty register results
Колянна артропластика след травма – резултати до 14 години в артропластичния регистър

12.20 – 12.30 Vladimir Stefanov, A. Iotov, N. Tzachev, A. Georgiev (Sofia, Bulgaria / България)
Total knee arthroplasty in fixed valgus deformity
Тотално колянно ендопротезиране при фиксирана валгусна деформация

12.30 – 12.40 Rumiana Tasheva, E.Dimitrova, K.Kazalakova (Sofia, Bulgaria / България)
Physeotherapy for better functional results after total knee arthroplasty

12.40 – 12-50 Dimcho Hadjiev, P.Kinov (Sofia, Bulgaria / България )
Early postoperative rehabilitation after TKR
Ранна рехабилитация след тотално ендопротезиране на колянна става

12.50 – 13.10 Discussion Дискусия

13.10 – 14.30 Lunch / Обяд “Restaurant Riviera”

Forth Session: Complicated Hip Arthroplasty together with EFORT Forum/ Четвърто заседание: Усложнена артропластика на тазобедрената става заедно с EFORT Forum – Пленарни лекции 14.30 – 16.30

Round Table: Asparouh Asparouhov (Pleven, Bulgaria)
Andrej Iotov (Sofia, Bulgaria)
Per Kjærsgaard-Andersen (Vejle, Denmark)
George Babis (Athens, Greece)
Roberto Binazzi (Bologna, Italy)
Theofilоs Karachalios (Larissa, Greece)
Daniel Levin (Haifa, Israel)
George Macheras (Athens, Greece)

14.30 – 14.40 Per Kjærsgaard-Andersen (Vejle, Denmark / Дания)
The Structure and Activities of EFORT
Структура и дейности на EFORT

14.40 – 14.50 Per Kjærsgaard-Andersen (Vejle, Denmark / Дания)
Approach to the painful hip after total hip replacement
Подход към болезнената тазобедрена става след ендопротезиране

14.50 – 15.00 Andrej Iotov (Sofia, Bulgaria / България)
Primary hip replacement in fulureless acetabular fractures
Първично ендопротезиране при безпереспективни фрактури на ацетабулума.

15.00 – 15.10 George Babis (Athens, Greece / Гърция)
Hip arthrodesis conversion to THA. Technique and expectations
Конверсия на артродезирана тазобедрена става към тотална артропластика. Техника и очаквания

15.10 – 15.20 Roberto Binazzi (Bologna, Italy / Италия)
The use of ceramic in complicated cases of dysplastic hip arthritis
Приложение на керамика при комплицирани случаи на дисплазична артроза на тазобедрената става

15.20 – 15.30 George Macheras (Athens, Greece / Гърция)
Bone defects management. Femur
Лечение на костните дефекти на бедрото след ендопротезиране

15.30 – 15.40 Theofilos Karachalios (Larissa, Greece / Гърция)
Bone defects management. Acetabulum
Лечение на костните дефекти на ацетабулума след ендопротезиране

15.40 – 15.50 Daniel Levin (Haifa, Israel / Израел)
Transfemoral approach, the simplest way for femoral revision
Трансфеморален достъп, лесен подход при бедрена ревизия

15.50 – 16.00 Asparouh Asparouhov, J.Valeshkov, G.Dimitrov (Pleven, Bulgaria / България)
Leg length discrepancy – how to avoid it?
Как да предотвратим разликата в дължината на крайниците след ендопротезиране

16.00 – 16.10 A.Enan, PP Tanchev, P Kinov. (Sofia, Bulgaria / България)
THA: Doctor, my leg is longer. The importance of spine deformities in total hip replacement
Докторе, моят крак е по-дълъг. Значението на гръбначните деформитети

16.10 – 16.30 Discussion / Дискусия

16.30 – 17.00 Satellite symposium: Ортомед Трейдинг ООД / Groupe Lépine
Nikolai Tivchev (Sofia, Bulgaria / България)
New wave – mobile bearing system for knee replacement. Designed to avoid early mechanical failures.
New wave – mobile bearing система за първично колянно протезиране. Предимства за избягване на ранните механични усложнения.

17.00 – 17.15 Satellite symposium: Polpharma Bulgaria
Dian Enchev (Sofia, Bulgaria / България)
Modern approaches for pain treatment – the place of Paratramol and Baclofen
Съвременни подходи за лечение на болката – мястото на Paratramol и Baclofen

17.15 – 17.30 Satellite symposium: Revita
Michail Rashkov (Sofia, Bulgaria / България)
BioCell Collagen
Представяне на патентования продукт Биосел колаген за стави

20.30 Dinner / Вечеря

14.05.2016 Saturday / Събота

Fifth Session: Complicated Hip Arthroplasty / Пето заседание: Усложнена артропластика на тазобедрената става – Пленарни лекции 9.00 – 10.30

Chairpersons: Asparuh Asparuhov (Pleven, Bulgaria)
George Babis (Athens, Greece)
Daniel Levin (Haifa, Israel)
George Macheras (Athens, Greece)

9.00 – 9.10 Theofilоs Karachalios (Larissa, Greece / Гърция)
Total hip arthroplasty instability
Нестабилност след ендопротезиране на тазобедрената става

9.10 – 9.20 George Macheras (Athens, Greece / Гърция)
The new AO periprothetic fracture classification
Новата АО класификация за перипростетични фрактури

9.20 – 9.30 George Babis (Athens, Greece / Гърция)
Management of PPF with revision THA
Лечение на перипростетичните фрактури с ревизионни тазобедрени импланти

9.30 – 9.40 Per Kjærsgaard-Andersen (Vejle, Denmark / Дания)
Does hip arthroplasty registries report true performance
Реални ли са съобщаваните резултати в артропластичните регистри

9.40 – 9.50 Daniel Levin (Haifa, Israel / Израел)
Total hip replacement in patients with DDH
Тотално ендопротезиране при пациенти с вродена дисплазия

9.50 – 10.00 Asparouh Asparouhov, J.Valeshkov, G.Dimitrov (Pleven, Bulgaria / България)
Femoral shortening and cementless arthroplasty in high congenital dislocation of the hip. How to avoid complications?
Скъсяване на бедрото и безциментна артропластика при висока вродена луксация на тазобедрената става. Как да предотвратим усложненията?

10.00 – 10.10 George Babis (Athens, Greece / Гърция)
Complicated two stage hip infections
Усложнено двуетапно лечение на инфектирана тазобедрена става

10.10 – 10.30 Discussion Дискусия

10.30 – 11.00 Coffee break – visit industrial exhibition /
Кафе пауза – посещение на фирменото изложение

Chairpersons: Asparuh Asparuhov (Pleven, Bulgaria)
Assen Baltov (Sofia, Bulgaria)
Dian Enchev (Sofia, Bulgaria)
Boris Tasev (Sofia, Bulgaria)

Sixth Session: Complicated Shoulder and Еlbow Arthroplasty / Шесто заседание: Усложнена артропластика на раменната и лакътната стави – Пленарни лекции 11.00 – 12.00

11.00 – 11.10 Assen Baltov, D. Enchev, M. Rashkov, B. Tasev (Sofia, Bulgaria / България)
Intraoperative complications in shoulder hemiarthroplasty
Интраоперативни усложнения при раменна хемиартропластика

11.10 – 11.20 Asparuh Asparuhov, G.Dimitrov, K.Totev (Pleven, Bulgaria / България)
Rеversed total shoulder arthroplasty. Reasons for failure
Обратна тотална артропластика на рамото. Причини за неуспеха

11.20 – 11.30 Dian Enchev, A.Baltov, M.Rashkov, M.Markov (Sofia, Bulgaria / България)
Intraoperative complications during TEA with Coonrad-Morrey prosthesis-early experience
Интраоперативни усложнения при тотална артропластика на лакътната става с Coonrad-Morrey протеза

11.30 – 11.40 Boris Tasev, A. Baltov, D. Enchev (Sofia, Bulgaria / България)
Complications in radial head replacement
Усложнения при ендопротезиране на главата на радиуса

11.40 – 12.00 Discussion / Дискусия

12.00 Closing ceremony / Закриване на симпозиума

 

Faculty

Anić Tomislav (Matulji, Croatia)
Asparuhov Asparuh (Pleven, Bulgaria)
Babis George (Athens, Greece)
Baltov Assen (Sofia, Bulgaria)
Binazzi Roberto (Bologna, Italy)
Enan A. (Sofia, Bulgaria)
Hadzhiev Dimcho (Sofia, Bulgaria)
Hakim Jeries (Nazareth, Israel)
Hofmann Siegfrid (Stolzalpe, Austria)

Iotov Andrej (Sofia, Bulgatia)

Karachalios Theofilos (Larissa, Greece)

Kinov Plamen (Sofia, Bulgaria)

Kjaersgaard-Andersen Per (Denmark)
Kormas Theodore (Athens, Greece)
Kovač Simon (Ankaran, Slovenia)
Levin Daniel (Haifa, Israel)
Macheras George (Athens, Greece)
Martinek Vladimir (Munich, Germany)
Rashkov Michail (Sofia, Bulgaria)
Stefanov Vladimir (Sofia, Bulgaria)
Tasev Boris (Sofia, Bulgaria)
Tasheva Rumjana (Sofia, Bulgaria)
Temelkovski Zlatko (Skopie, R.Macedonia)
Tivchev Nikolai (Sofia, Bulgaria)
Verdonk Rene (Gent, Belgium)
Žulj Boris (Osijek, Croatia)